Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zamówienia publiczne

Przetarg nieograniczony - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont dachu, fragmentu elewacji oraz rynien i rur spustowych w bud. B Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
data opublikowania zdarzenia: 2011-07-22 14:15
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2011-07-22
Data końca składania ofert: poniedziałek 2011-08-08 godz. 09:00
Oznaczenie: Przetarg nieograniczony
Szczegółowa informacja:

Bydgoszcz: Remont dachu, fragmentu elewacji oraz rynien i rur spustowych w budynku B Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
Numer ogłoszenia: 200037 - 2011; data zamieszczenia: 22.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy , ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3762419, faks 052 376-24-25.

 • Adres strony internetowej zamawiającego:http://www.bydgoszcz.wsa.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Remont dachu, fragmentu elewacji oraz rynien i rur spustowych w budynku B Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1.1. Przedmiotem zamówienia jest remont dachu, fragmentu elewacji oraz rynien i rur spustowych w budynku B Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. Zakres prac obejmuje: a) pokrycie dachu papą termozgrzewalną, b) wymianę rynien i rur spustowych, c) zainstalowanie ogrzewania rynien i rur spustowych, d) malowanie fragmentu elewacji 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) opis techniczny - dach - załącznik nr 7 do SIWZ b) przedmiar robót - dach - załącznik nr 8 do SIWZ c) specyfikacja techniczna - dach - załącznik nr 9 do SIWZ d) szczegół rynny - załącznik nr 10 do SIWZ e) opis techniczny - elektryka - załącznik nr 11 do SIWZ f) przedmiar robót - elektryka - załącznik nr 12 do SIWZ g) szczegółowa specyfikacja - elektryka - załącznik nr 13 do SIWZ h) rysunki - elektryka - załącznik nr 14 do SIWZ i) zestawienie mocy grzejnej - elektryka- załącznik nr 15 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):45.00.00.00-7, 45.26.13.20-3, 45.26.14.20-4, 45.26.19.10-6, 45.31.51.00-9, 45.44.30.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jezeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.2 lit a SIWZ
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania (tj. dniem ukazania się ogłoszenia o niniejszym przetargu w Biuletynie Zamówień Publicznych) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 zamówienie w zakresie robót blacharsko-dekarskich, o wartości nie mniejszej niż 35 000 zł brutto
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, które wpisane są na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał po jednej osobie w każdej specjalności.W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełnić łącznie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego, że Wykonawca dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, które wpisane są na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał po jednej osobie w każdej specjalności.W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełnić łącznie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej Wykonawca musi wykazać, że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1)wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy 2)wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy. Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w specyfikacji. 3)zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z przyczyn określonych w § 2 umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bydgoszcz.wsa.gov.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5 85-035 Bydgoszcz pokój 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2011 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy ul. Jana Kazimierza 5 85-035 Bydgoszcz pokój 20.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jędrzej Dobrowolski
  data wytworzenia informacji: 2011-07-22
 • zdarzenie opublikował: Obrębska Elżbieta
  data dodania: 2011-07-22 12:23
Załączniki:
 • zał. nr 7 do SIWZ52.24kB
  opis techniczny dach

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jędrzej Dobrowolski
   data wytworzenia informacji: 2011-07-22
  • załącznik opublikował: Obrębska Elżbieta
   data dodania: 2011-07-22 12:27
 • zał. nr 8 do SIWZ32.19kB
  przedmiar robót - dach

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jędrzej Dobrowolski
   data wytworzenia informacji: 2011-07-22
  • załącznik opublikował: Obrębska Elżbieta
   data dodania: 2011-07-22 12:28
 • zał. nr 9 do SIWZ216.73kB
  specyfikcja techniczna - dach

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jędrzej Dobrowolski
   data wytworzenia informacji: 2011-07-22
  • załącznik opublikował: Obrębska Elżbieta
   data dodania: 2011-07-22 12:29
 • zał. nr 10 do SIWZ17.55kB
  szczegóły rynny

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jędrzej Dobrowolski
   data wytworzenia informacji: 2011-07-22
  • załącznik opublikował: Obrębska Elżbieta
   data dodania: 2011-07-22 12:30
 • zał. nr 11 do SIWZ30kB
  opis techniczny - elektryka

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jędrzej Dobrowolski
   data wytworzenia informacji: 2011-07-22
  • załącznik opublikował: Obrębska Elżbieta
   data dodania: 2011-07-22 12:32
 • zał. nr 12 do SIWZ43.71kB
  przedmiar robót - elektryka

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jędrzej Dobrowolski
   data wytworzenia informacji: 2011-07-22
  • załącznik opublikował: Obrębska Elżbieta
   data dodania: 2011-07-22 12:33
 • zał. nr 13 do SIWZ66.5kB
  szczegółowa specyfikacja - elektryka

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jędrzej Dobrowolski
   data wytworzenia informacji: 2011-07-22
  • załącznik opublikował: Obrębska Elżbieta
   data dodania: 2011-07-22 12:34
 • zał. nr 14 do SIWZ434.89kB
  rysunki - elektryka

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jędrzej Dobrowolski
   data wytworzenia informacji: 2011-07-22
  • załącznik opublikował: Obrębska Elżbieta
   data dodania: 2011-07-22 12:35
 • zał. nr 15 do SIWZ20.5kB
  zestawienie mocy grzejnej - elektryka

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jędrzej Dobrowolski
   data wytworzenia informacji: 2011-07-22
  • załącznik opublikował: Obrębska Elżbieta
   data dodania: 2011-07-22 12:36
SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2011-07-22 15:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Szczegółowa informacja:

W załączeniu SIWZ - do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jędrzej Dobrowolski
  data wytworzenia informacji: 2011-07-22
 • zdarzenie opublikował: Obrębska Elżbieta
  data dodania: 2011-07-22 15:02
Załączniki:
 • SIWZ243.5kB

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jędrzej Dobrowolski
   data wytworzenia informacji: 2011-07-22
  • załącznik opublikował: Obrębska Elżbieta
   data dodania: 2011-07-22 15:03
zawiadomienie o wyborze oferty
data opublikowania zdarzenia: 2011-08-10 15:00
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: OA. 214/3/11
Szczegółowa informacja:

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, zgodnie z treścią art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na remont dachu, fragmentu elewacji oraz rynien i rur spustowych w budynku „B” Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrana została oferta firmy: 

PUH ROM-FAUST

ul. Piaski 69

85-563 Bydgoszcz        jako oferta z najniższą ceną.

 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert :

 

nr

oferty

Nazwa (firma) i adres

wykonawcy

Cena

1

PUH ROM-FAUST

ul. Piaski 69

85-563 Bydgoszcz       

 

73 716,36 zł

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Obrębska
  data wytworzenia informacji: 2011-08-10
 • zdarzenie opublikował: Obrębska Elżbieta
  data dodania: 2011-08-10 14:42
[drukuj]