Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-02-15.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-04. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-02-15.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Dostępne skróty klawiaturowe w ramach obsługi strony internetowej.

 • Przejdź do deklaracji dostępności (Skrót klawiaturowy: Alt + 0)
 • Przejdź do strony głównej (Skrót klawiaturowy: Alt + 1)
 • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: Alt + 2)
 • Przejście do treści strony (Skrót klawiaturowy: Alt + 3)
 • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: Alt + 4)
 • Szybkie przejście do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: Alt + 5)
 • Przejście do ułatwienia dostępności (Skrót klawiaturowy: Alt + 6)

W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:

 • Windows
  Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  Safari: Ctrl + litera/cyfra
  Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Świerzyński, koordynatordostepnosci@bydgoszcz.wsa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 376 24 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek A Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy przy ul. Jana Kazimierza 5 w Bydgoszczy

Opis dostępności wejścia do budynku:

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 1. od ul. Jana Kazimierza
 2. od ul. Pod Blankami.

Do wejścia od strony ulicy Jana Kazimierza prowadzą schody (dwa stopnie).

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście do budynku odbywa się poprzez jedną parę dwuskrzydłowych drzwi. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

Za drzwiami wejściowymi usytuowany jest przedsionek, który prowadzi do holu głównego na parterze.

Wejście z przedsionka do holu głównego Sądu jest zabezpieczone bramką do wykrywanie metali oraz bramką wahadłową – bramka służąca do wyjścia z budynku.

Po wejściu do budynku wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Kontrola przeprowadzana jest za pomocą bramki do wykrywania metali, oraz ręcznego wykrywacza metali.

Wejście od strony ulicy Pod Blankami odbywa się bezpośrednio z chodnika przylegającego do budynku Sądu.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście do budynku odbywa się poprzez 3 pary drzwi, które nie są automatyczne:

 • od strony ulicy jest karta metalowa otwierana, za nią zamontowany jest dzwonek służący do poinformowania o zamiarze skorzystania z tego wejścia, obsługa wejścia przez pracowników ochrony
 • drzwi wejściowe do przedsionka, jednoskrzydłowe
 • drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe

Po wejściu do budynku wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Kontrola przeprowadzana jest za pomocą ręcznego wykrywacza metali.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Od strony ul. Jana Kazimierza przy wejściu do budynku, zarządca drogi wyznaczył dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych. Korytarze są na jednym poziomie.

Pomieszczenia są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dla interesantów dostępne jest piętro na poziomie 0 – parter

Do komunikacji pionowej służą schody oraz 2 windy, które są usytuowane w częsci holu przy patio oraz przy drugim wejściu do strony ul. Pod Blankami – winda panoramiczna, przystosowana do komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Z wejścia głównego, które znajduje się na poziomie 0 - parter, można dostać się do wszystkich przeznaczonych dla interesantów pomieszczeń.

Na poziomie zero znajdują się biuro podawcze, portiernia, szatnia, wydział informacji sądowej – czytelnia akt, kasa, dwie sale rozpraw (sale A, B,), oraz 3 toalety w tym jedna dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie 0 – parter, przy wejściu do strony ulicy Pod Blankami oraz windy panoramicznej.

Dostępność informacyjna

Budynek A Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy przy ul. Jana Kazimierza 5 w Bydgoszczy

 W budynku znajduje się pętla indukcyjna – urządzenie mobilne, znajduje się w pomieszczeniu biura podawczego.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego on-line w godz. od 8.00 do godz. 15.30 poprzez stronę BIP WSA w Bydgoszczy, przy użyciu własnego urządzenia mobilnego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość skorzystania z wsparcia innej osoby – wyznaczonego pracownika Sądu.

Działalność Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w języku migowym z lektorem i napisami dostępna jest na dole tej strony w postaci pliku MP4.

Dostępność architektoniczna

Budynek B Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy przy ul. Jana Kazimierza 5 w Bydgoszczy

Opis dostępności wejścia do budynku.

Do budynku prowadzą dwa wejścia:

 1. od ul. Pod Blankami – wejście tylko dla pracowników Sądu
 2. od ul. Pod Blankami - wejście alternatywne tylko dla osób z niepłnosprawnością ruchową mających rozprawę na sali C bud. B Sądu. W celu skorzystania z tego wejścia należy na dzień przed rozprawą poinformować telefonicznie 52 376-24-19 o zamiarze skorzystania z w/w wejścia.

Do wejścia od strony ulicy Pod Blankami prowadzą schody (dwa stopnie).

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejście do budynku odbywa się poprzez dwie pary dwuskrzydłowych drzwi. Drzwi nie otwierają się automatycznie.

Za pierwszymi drzwiami wejściowymi usytuowany jest wiatrołap, który prowadzi do holu głównego na parterze.

Po wejściu do budynku wszystkie osoby kontrolowane są przez pracowników ochrony pod kątem wnoszenia do budynku przedmiotów niebezpiecznych. Kontrola przeprowadzana jest za pomocą bramki do wykrywania metali, oraz ręcznego wykrywacza metali.

Wejście od strony ulicy Pod Blankami (alternatywne) odbywa się z chodnika przy budynku Sądu.

Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

Od strony ul. Jana Kazimierza przy wejściu do budynku, zarządca drogi wyznaczył dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Przestrzenie komunikacyjne budynków są wolne od barier poziomych i pionowych. Korytarze są na jednym poziomie.

Pomieszczenia są dostępne dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Dla interesantów dostępne jest piętro na poziomie 1 – pierwsze piętro

Do komunikacji pionowej służą schody oraz winda, które są usytuowane w holu bezpośrednio za wejściem do budynku od ul. Pod Blankami.

Z wejścia głównego, które znajduje się na poziomie 0 - parter, można dostać się do wszystkich przeznaczonych dla interesantów pomieszczeń.

Na poziomie zero znajduje się portiernia.

Na poziomie I – pierwsze piętro znajdują się dwie sale rozpraw (sale C, D), oraz 3 toalety w tym jedna dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Sale rozpraw znjadują się wzdłuż ciągu komunikacyjnego usytuowanego po lewej stronie od wyjścia z windy na poziomie I – pierwszego pietra.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na poziomie I – pierwsze piętro, przy ciągu komunikacyjnego usytuowanego po lewesj stronie od wyjścia z windy.

Dostępność informacyjna

Budynek B Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy przy ul. Jana Kazimierza 5 w Bydgoszczy

W budynku znajduje się pętla indukcyjna – urządzenie mobilne, znajduje się w pomieszczeniu biura podawczego bud. A.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego on-line w godz. od 8.00 do godz. 15.30 poprzez stronę BIP WSA w Bydgoszczy, przy użyciu własnego urządzenia mobilnego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość skorzystania z wsparcia innej osoby – wyznaczonego pracownika Sądu.

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
  data publikacji: 2022-08-16 15:09
 • zmodyfikował: Świerzyński Przemysław
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-15 11:39

Materiały do pobrania

Metryka

 • opublikował: Świerzyński Przemysław
  data publikacji: 2021-03-17 14:40
 • zmodyfikował: Świerzyński Przemysław
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-02 10:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25285
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-15 11:39:09