Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

Data publikacji strony internetowej: 2010-01-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-04.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach, brak opisów alternatywnych dla grafik i zdjęć. Wszelkie nieprawidłowości zostaną skorygowane do daty 2018-09-01, poprawienie dostępności strony z cofnięciem się do wcześniejszych lat niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego. Za końcową datę wykonania korekty strony przyjmujemy datę 2020-09-24.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-04.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Świerzyński, informatyk@bydgoszcz.wsa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 52 376 24 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Urządzenia dla osób niewidomych i słabowidzących - BRAK
 2. Urządzenia dla osób z wadami słuchu i niesłyszących - ZAPEWNIONA - Pętla indukcyjna
 3. Dostępność tłumacza polskiego języka migowego - ZAPEWNIONO
 4. Możliwość wejścia z psem asystującym/przewodnikiem - ZAPEWNIONA
 5. Dostosowanie toalet - ZAPEWNIONO
 6. Parking dla osób niepełnosprawnych - ZAPEWNIONO 
 7. Platformy przyschodowe - BRAK
 8. Wejścia dla niepełnosprawnych - 2 - ZAPEWNIONO
 9. Windy - 3 - ZAPEWNIONO
 10. Podjazdy - ZAPEWNIONO

Metryka

 • opublikował: Administrator systemu
 • zmodyfikował: Świerzyński Przemysław
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-21 12:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13417
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-21 12:20