Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Dział V - Koszty postępowania

Rozdział 3 - Zwolnienie od kosztów sądowych

Oddział 1 - Przepisy ogólne

Art. 239. § 1. Nie mają obowiązku uiszczenia kosztów sądowych:

 1. strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach:
  1. z zakresu pomocy i opieki społecznej,
  2. dotyczących statusu bezrobotnego, zasiłków oraz innych należności i uprawnień przysługujących osobie bezrobotnej,
  3. dotyczących chorób zawodowych, świadczeń leczniczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych,
  4. ze stosunków pracy i stosunków służbowych,
  5. z zakresu ubezpieczeń społecznych,
  6. z zakresu powszechnego obowiązku obrony,
  7. udzielania cudzoziemcom ochrony,
  8. dotyczących dodatków mieszkaniowych;
 2. prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Praw Dziecka;
 3. kurator strony wyznaczony przez sąd orzekający lub przez sąd opiekuńczy dla danej sprawy;
 4. strona, której przyznane zostało prawo do pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym (prawo pomocy), w zakresie określonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa.

§ 2. Nie mają obowiązku uiszczania opłat sądowych organizacje pożytku publicznego, działające na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w sprawach własnych, z wyjątkiem spraw dotyczących prowadzonej przez te organizacje działalności gospodarczej, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, 1138 i 1146) w sprawach własnych dotyczących realizacji zleconego zadania publicznego na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Art. 240. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia, zwolnić organizacje społeczne od obowiązku uiszczania wpisu w ich własnych sprawach, a także cofnąć to zwolnienie. Dotyczyć to powinno zwolnienia w sprawach prowadzonych w związku z działalnością naukową, oświatową, kulturalną, dobroczynną oraz pomocy i opieki społecznej.

Art. 241. Zwolnienie od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych w przepisie prawa lub w postanowieniu sądu administracyjnego bez określenia zakresu tego zwolnienia - oznacza całkowite zwolnienie z obowiązku wnoszenia zarówno opłat sądowych, jak i ponoszenia wydatków.

Art. 242. Wydatki za stronę zwolnioną od kosztów sądowych wykładane są z części budżetu sądu administracyjnego, w zakresie tego zwolnienia.

drukuj całą stronę

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 22725
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-25 10:34:46