Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Przyjmowanie skarg i wniosków dotyczących działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, petycje

Do przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków składanych do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy stosuje się odpowiednio przepisy Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 524) w zw. z art. 49  ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2188), zaś w zakresie tam nieuregulowanym, przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Zgodnie z powyższymi przepisami organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności tut. Sądu jest Prezes WSA w Bydgoszczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego, jest Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z § 5 ust 1 pkt. 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 września 2003 r. - Regulaminu wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1646) sprawy skarg i wniosków prowadzi Wydział Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, którego pracami kieruje Sędzia - Przewodniczący Wydziału.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 • na piśmie w Biurze Podawczym WSA w Bydgoszczy,
 • za pośrednictwem poczty na adres: 85-035 Bydgoszcz, ul. Jana Kazimierza 5,
 • pocztą elektroniczną na adres: informacja@bydgoszcz.wsa.gov.pl,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • w formie ustnej do protokołu - w Wydziale Informacji Sądowej p. 19.

Elementy skargi/wniosku:

 • data,
 • imię i nazwisko (nazwa) i adres (ew. e-mail) skarżącego lub wnioskodawcy,
 • zwięzła treść skargi lub wniosku,
 • w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli. 

Skargi pozostawiane bez rozpoznania

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

Petycje

W świetle art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) petycje składa się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (ust. 1).  Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji (ust. 3).

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

 • na piśmie w Biurze Podawczym WSA w Bydgoszczy,
 • za pośrednictwem poczty na adres: 85-035 Bydgoszcz, ul. Jana Kazimierza 5,
 • pocztą elektroniczną na adres: informacja@bydgoszcz.wsa.gov.pl
 • za pośrednictwem platformy ePUAP.

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie internetowej WSA w Bydgoszczy zamieszczane są informacje zawierające odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem przesyła się jej autorowi w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycje złożone w Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Bydgoszczy:

 • petycje jednostkowe,
 • petycje wielokrotne (art. 11 ustawy o petycjach).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miłosławawa Kubis-Greń
  data wytworzenia: 2015-01-19
 • opublikował: Miłosława Kubis-Greń
  data publikacji: 2015-01-19 13:12
 • zmodyfikował: Sikorski Norbert
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-23 13:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20793
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-06-23 13:39:19