Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Ochrona danych osobowych

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

Ul. J.Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. o sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r. :

 

 1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych przetwarzanych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny , ul. J.Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz.
 2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Sądu można kierować do Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, tel. (52) 376-24-04,  iod@bydgoszcz.wsa.gov.pl.
 3. Administrator danych osobowych  przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu / celach :
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sądzie
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Sądu
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wyrażonym w zgodzie
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach,o których mowa w ust.4 odbiorcami Pani/Pana danych mogą być :
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest WSA w Bydgoszczy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust.4, a po tym czasie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia :
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych ( tzw.prawo do bycia zapomnianym)
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  5. prawo do przenoszenia danych
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku,gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art.6 ust.1 lit.a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w Sądzie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych SA przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

   

Nazwa i dane kontaktowe administratora:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy

ul. Jana Kazimierza 5; 85-035 Bydgoszcz

email: Prezes@bydgoszcz.wsa.gov.pl

telefon: 52 376 2414

Inspektor ochrony danych:

Grzegorz Zawadziński

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy

ul. Jana Kazimierza 5; 85-035 Bydgoszcz

email: iod@bydgoszcz.wsa.gov.pl

telefon: 52 376 2404

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Pepłowska Dyrektor WSA w Bydgoszczy
 • opublikował: Sikorski Norbert
  data publikacji: 2018-08-02 12:43
 • zmodyfikował: Miłosława Kubis-Greń
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-03 11:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5821
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-06-03 11:16:36