Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Ochrona danych osobowych

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

Ul. J.Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. o sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Począwszy od dnia 25 maja 2018 r.:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny , ul. J.Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz.
 2. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Sądu można kierować do Inspektora Ochrony Danych w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym, tel. +48 (52) 376-24-04, iod@bydgoszcz.wsa.gov.pl.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani / Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu / celach:
  1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Sądzie
  2. realizacji umów zawartych z kontrahentami Sądu
  3. w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu wyrażonym w zgodzie
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celach,o których mowa w ust.4 odbiorcami Pani/Pana danych mogą być :
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest WSA w Bydgoszczy.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust.4, a po tym czasie zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w Sądzie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych SA przepisy prawa lub zawarta między stronami umowa.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane i przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Nazwa i dane kontaktowe administratora:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
ul. Jana Kazimierza 5; 85-035 Bydgoszcz
e-mail: Prezes@bydgoszcz.wsa.gov.pl
telefon: +48 52 376 24 14

Inspektor ochrony danych: Grzegorz Zawadziński

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
ul. Jana Kazimierza 5; 85-035 Bydgoszcz
e-mail: iod@bydgoszcz.wsa.gov.pl
telefon: +48 52 376 24 04

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krystyna Pepłowska Dyrektor WSA w Bydgoszczy
 • opublikował: Sikorski Norbert
  data publikacji: 2018-08-02 12:43
 • zmodyfikował: Miłosława Kubis-Greń
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-03 11:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10582
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-06-03 11:16:36