Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Informacja o opłacie skarbowej

W dniu 1 stycznia 2007 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635), która wprowadziła szereg zmian, mających znaczenia także w zakresie spraw rozpoznawanych przez sądy administracyjne:

 1. w myśl art. 8 ust. 1 ustawy zapłaty opłaty skarbowej można dokonać obecnie wyłącznie gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek tego organu. Oznacza to, iż z dniem 31 grudnia 2006 r. wyłączono możliwość zapłaty opłaty skarbowej w inny sposób, w szczególności poprzez naklejenie znaków tejże opłaty na dokumentach, w tym i na dokumentach pełnomocnictw procesowych;
 2. w myśl art. 12 ust. 1 ustawy właściwym organem podatkowym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta). Właściwość miejscowa tychże organów, o której jest mowa w art. 12 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy, wskazuje przy tym, iż decyduje w tym zakresie miejsce siedziby organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), zaś w przypadku złożenia pełnomocnictwa (prokury) - miejsce złożenia tego dokumentu. Mając na uwadze położenie siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy organem właściwym w sprawach opłat skarbowych od pełnomocnictw (prokur) procesowych składanych przed tymi sądami jest Prezydent Miasta Bydgoszczy. Opłat skarbowych można dokonywać:

  przelewem na rachunek:
  nazwa: Urząd Miasta Bydgoszczy Wydział podatków i opłat lokalnych
  52 1240 6960 3892 1000 0000 0000 z dopiskiem opłata skarbowa za ...

  Informujemy, że możliwe jest bezprowizyjne dokonywanie wpłat na wskazane poniżej rachunki bankowe w następujących oddziałach Banku Pekao S.A. na terenie Bydgoszczy:

  ul. Wojska Polskiego 20a
  ul. Kolbego 40
  ul. Kruszwicka 1
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 28B
  ul. Długa 57
  ul. Dworcowa 6
  ul. Kwiatkowskiego 2
  ul. Jagiellońska 34
  ul. Prejsa 4
  pl. Teatralny 4
  ul. Trybunalska 2
  ul. Jezuicka 10 
 3. dokonano zmiany wysokości opłaty skarbowej od złożonego pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii. Zgodnie z pkt. IV wykazu przedmiotów opłaty skarbowej, stawek tej opłaty oraz zwolnień, stanowiącego załącznik do ustawy, złożenie dokumentu pełnomocnictwa (prokury), lub jego odpisu, wypisu lub kopii pociąga za sobą obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych.
 4. od obowiązku uiszczania opłaty zostały zwolnione:
  1. jednostki budżetowe;
  2. jednostki samorządu terytorialnego;
  3. osoby, które składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
  4. osoby składające dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (oraz jego odpis, wypis lub kopia poświadczony notarialnie lub przez uprawniony do tego organ) upoważniającego jedynie do odbioru dokumentów,
  5. osoby składające pełnomocnictwo procesowe udzielane małżonkowi, zstępnemu, wstępnemu lub rodzeństwu;
  6. pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, a także członkowie ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Miłosława Kubis-Greń
 • opublikował: Miłosława Kubis-Greń
  data publikacji: 2008-05-19 14:50
 • zmodyfikował: Miłosława Kubis-Greń
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-05 10:41

drukuj całą stronę

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 54452
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-03-05 10:41:12