Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.).

 

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

DZIAŁ V
Koszty postępowania

Oddział 2
Wpis

Art.  230.  §  1. Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

§  2. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Art.  231.  Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

Art.  232.  §  1. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od:

1)pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy;

2)zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione.

§  2. Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art.  233.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu. W rozporządzeniu należy uwzględnić, że wpis nie może być niższy niż sto złotych, wpis stosunkowy nie może być wyższy niż 4% wartości przedmiotu zaskarżenia i nie może przekraczać stu tysięcy złotych, a wpis stały wyższy niż dziesięć tysięcy złotych, oraz że wpis stały powinien być zróżnicowany w zależności od rodzaju i charakteru sprawy.

Dz.U.2003.221.2193 z dnia 2003.12.24

Wersja od: 7 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2003 r.

w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarządza się, co następuje:

§  1. Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi:

1)do 10.000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł;

2)ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł;

3)ponad 50.000 zł do 100.000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1.500 zł;

4)ponad 100.000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

§  2. 1. Wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach:

1)skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 zł;

2)skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - 200 zł;

3)skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej - 300 zł;

4)skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej - 300 zł;

5)skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego - 300 zł;

6)skarg na bezczynność organów administracji publicznej - 100 zł;

6a) 1 sprzeciwów od decyzji - 100 zł;

7)zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych - 100 zł.

2. Wpis stały wynosi w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

1)budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych - 10.000 zł;

2)energetyki - 10.000 zł;

3)transportu lotniczego, kolejowego i morskiego - 10.000 zł;

4)radiofonii i telewizji - 10.000 zł;

5)publicznego obrotu papierami wartościowymi - 10.000 zł;

6)działalności bankowej - 10.000 zł;

7)ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji - 10.000 zł;

8)funduszy emerytalnych - 10.000 zł;

9)funduszy inwestycyjnych - 10.000 zł;

10)wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych - 8.000 zł;

11)obrotu hurtowego napojami alkoholowymi - 8.000 zł;

12)kasyn gry - 10.000 zł;

13)innych gier losowych i zakładów wzajemnych - 8.000 zł;

14)łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych - 8.000 zł;

15)usług pocztowych - 1.000 zł;

16)ochrony osób i mienia - 5.000 zł;

17)usług detektywistycznych - 5.000 zł;

18)obrotu dewizowego - 5.000 zł;

19)prawa celnego - 5.000 zł;

20)produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi - 3.000 zł;

21)aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej - 1.000 zł;

22)żywności i żywienia - 1.500 zł;

23)geologii i górnictwa - 1.000 zł;

24)kultury, edukacji i wychowania - 1.000 zł;

25)sportu, turystyki i rekreacji - 1.000 zł;

26)utrzymywania czystości i porządku - 800 zł;

27)w pozostałym zakresie - 500 zł.

3. Wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu:

1)budownictwa i architektury - 500 zł;

2)zagospodarowania przestrzennego - 500 zł;

3)ochrony środowiska i przyrody - 200 zł;

4)gospodarki wodnej - 300 zł;

5)nieruchomości - 200 zł;

6)rolnictwa i leśnictwa - 200 zł;

7)ewidencji ludności i dowodów osobistych - 100 zł;

8)cudzoziemców, paszportów i wiz - 300 zł;

9)aktów stanu cywilnego i obywatelstwa - 100 zł;

10)kombatantów - 100 zł;

11)własności przemysłowej - 1.000 zł;

12)zobowiązań podatkowych - 500 zł;

13)prawa celnego - 500 zł.

4. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter, wynosi 200 zł.

5. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł.

6. W sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5 wpis stały wynosi 200 zł.

§  3.  2 Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi albo sprzeciwu od decyzji, nie mniej jednak niż 100 zł.

§  4. Wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi 100 zł.

§  5. 

1. Przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.

2.  3 (utracił moc).

§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

 

drukuj całą stronę

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19250
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-02-25 10:31:03